Απαλλαγές από Υποχρεωτική Φοίτηση Μαθημάτων

Σχετικά με την κατάταξη υποψηφίων προερχόμενων από συναφείς ειδικότητες, στα άρθρα 2 και 17 του Κανονισμού Λειτουργίας αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 2, παρ 3

Απο?φοιτοι Ι.Ε.Κ. ει?ναι δυνατο? να κατατα?σσονται σε εξα?μηνο κατα?ρτισης α?λλης ειδικο?τητας της ι?διας Ομα?δας Προσανατολισμου?. Οι απο?φοιτοι που επιθυμου?ν κατα?ταξη, υποβα?λλουν σχετικη? αι?τηση και τη Βεβαι?ωση Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμου?ν να φοιτη?σουν κατα? την περι?οδο εγγραφω?ν. Η κατα?ταξη αποφοι?των γι?νεται για συγκεκριμε?νη ειδικο?τητα, συ?μφωνα με τις οδηγι?ες που περιλαμβα?νονται στους οδηγου?ς σπουδω?ν και με απο?φαση του Διευθυντη? ΙΕΚ που ε?χουν αιτηθει? εγγραφη? απο? κατα?ταξη.Οι απο?φοιτοι και οι καταρτιζο?μενοι των ΙΕΚ, καθω?ς και οι απο?φοιτοι α?λλων δομω?ν εκπαι?δευσης ? κατα?ρτισης, δυ?νανται να κατατα?σσονται σε συναφει?ς ειδικο?τητες απαλλασσο?μενοι απο? τα μαθη?ματα τα οποι?α η?δη ε?χουν διδαχθει?, συ?μφωνα με τα εγκεκριμε?να προγρα?μματα σπουδω?ν και υ?στερα απο? ε?γκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (α?ρθρο 47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).Ο?που δεν προβλε?πονται κανο?νες κατα?ταξης στα προγρα?μματα σπουδω?ν, θα γι?νεται εξε?ταση κατα? περι?πτωση απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

 Άρθρο 16

  1. Σε περι?πτωση που υποψη?φιος καταρτιζο?μενος διαθε?τει πιστοποι?ηση στη χρη?ση Η/Υ και πιστοποιητικο? γλωσσομα?θειας επιπε?δου τουλα?χιστον Β2, απαλλα?σσεται απο? τα αντι?στοιχου επιπε?δου σχετικα? μαθη?ματα, εκτο?ς αν α?λλως ορι?ζεται απο? τον Οδηγο? Σπουδω?ν. Ο υποψη?φιος καταρτιζο?μενος δεν απαλλα?σσεται απο? την ειδικη? ορολογι?α σε ξε?νη γλω?σσα, με εξαι?ρεση τα αναφερο?μενα στην επο?μενη παρα?γραφο.
  2. Δι?νεται στους καταρτιζο?μενους η δυνατο?τητα απαλλαγη?ς απο? τα μαθη?ματα στα οποι?α διαθε?τουν πιστοποιημε?νο προσο?ν, μη εξαιρουμε?νων των εργαστηριακω?ν και μικτω?ν μαθημα?των, κατο?πιν αι?τηση?ς τους στο οικει?ο ΙΕΚ και απο?φασης του Διευθυντη?, εφο?σον προβλε?πεται απο? τους οδηγου?ς σπουδω?ν.