Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Η πρακτική άσκηση συνδέεται άρρηκτα με τη θεωρητική κατάρτιση, αφού κατά τη διάρκειά της ο πρακτικά ασκούμενος ανακαλεί τη θεωρητική και εργαστηριακή γνώση, για να την εφαρμόσει στην πράξη και να αντεπεξέλθει στις εργασίες που του ανατίθενται. Καλείται να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα και να δώσει λύση σε πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν υπό την εποπτεία του εκπαιδευτή. Έτσι, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στοχεύει στην ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων σχετικών με την ειδικότητα, στην ενίσχυση της επαφής με τον εργασιακό χώρο και στην προετοιμασία των καταρτιζομένων για την παραγωγική διαδικασία μέσω της απόκτησης εμπειριών ιδιαίτερα χρήσιμων για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Αναλυτικότερα

Στο πλαίσιο της φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με τον όρο «πρακτική άσκηση» νοείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας σπουδαστής συνεχίζει την εκπαίδευσή του σε πραγματικό χώρο εργασίας, του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της 26ης Αυγούστου 2021 (Αρ. ΦΕΚ 3938/26-08-2021)     Κοινή Υπουργική Απόφαση K5_97484_2021 – ΦΕΚ 3938_Β_26-8-2021 – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.html   που καλείστε να μελετήσετε

 • H Πρακτική Άσκηση πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
 • Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών της αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική.
 • Όσοι καταρτιζόμενοι δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση κατά την έναρξη της ισχύος του ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020) υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022 (ν.4777/2021).
 • Η συνολική διάρκεια είναι 960 ώρες (5 ημέρες εβδομαδιαίως).
 • Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) ή τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα κάθε μήνα.
 • Ημερήσια χρονική διάρκεια: από 4 έως 8 ώρες πρωί ή/και απόγευμα ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης, ποτέ όμως νύχτα (22.00-06.00), Κυριακή ή επίσημη αργία .
 • Η ανεύρεση εργοδότη γίνεται από τον ίδιο τον καταρτιζόμενο.
 • Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
 • Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
 • Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης..

Η εποπτεία, ο συντονισμός και η διασφάλιση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται από το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος ορίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ. Ο Συντονιστής ΠΑ είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζόμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και τη τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Τέλος, βασικός συντελεστής της πρακτικής άσκησης είναι και ο Υπεύθυνος/Εκπαιδευτής/Επόπτης της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων. Την εποπτεία της πρακτικής άσκησης δύναται να αναλάβει και Δημόσιο ΙΕΚ πλησίον του φορέα απασχόλησης, σε περίπτωση που αυτός βρίσκεται μακριά από το ΙΕΚ φοίτησης.

 

Προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 2ο εξάμηνο φοίτησης στα ΙΕΚ.

Ωστόσο, οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα στην οποία εγγράφονται απαλλάσσονται –εφόσον το επιθυμούν– από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Στην περίπτωση αυτή, τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των IEΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα στην οποία εγγράφονται δύνανται να τα προσμετρήσουν στο χρόνο της πρακτικής άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 [άρθρο 47, παρ. 3 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118)].

 

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την πρακτική άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ στο οποίο φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την πρακτική άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της πρακτικής άσκησης).
 • Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει:
 1. τη σχέση εργασίας,
 2. τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
 3. το σύνολο των ημερών εργασίας,
 4. την ειδικότητα και
 5. το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζομένου.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφονται ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζομένου.
 • Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
 • Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ – από Εργάνη (προαιρετικά)

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πρακτικά ασκούμενου

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι η γνώση και η εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων κάθε εμπλεκόμενου μέλους. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά κάποια δικαιώματα και υποχρεώσεις των πρακτικά ασκουμένων.

Δικαιώματα πρακτικά ασκούμενων

 1. Τμηματική ή συνεχόμενη υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
 2. Παροχή ασφάλισης 1% για εργατικό ατύχημα.
 3. Δικαίωμα διακοπής πρακτικής άσκησης βάσει τεκμηρίωσης και σχετική δήλωση στο ΙΕΚ εποπτείας.
 4. Αλλαγή εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρότατος λόγος.
 5. 5. Οι πρακτικά ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

 

Υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενων

 1. Τήρηση ωραρίου πρακτικής άσκησης.
 2. Προσκόμιση στο ΙΕΚ των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης αλλά και σε περίπτωση διακοπής της.
 3. Τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται από το ΙΕΚ και στο οποίο αναγράφονται από τον ασκούμενο καθημερινά οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας.
 4. Ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας του ασκούμενου της επιχείρησης και του ΙΕΚ εποπτείας. Σε περίπτωση συνεχόμενης απουσίας πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς ενημέρωση, ο Διευθυντής του ΙΕΚ δύναται με πράξη του να διακόψει την πρακτική άσκηση.
 5. Κατάθεση στο ΙΕΚ του βιβλίου πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωσή της – συμπληρωμένου με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση των πρακτικά ασκουμένων.

 

Φορείς υλοποίησης πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.

 

Έναρξη και υλοποίηση πρακτικής άσκησης

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποβάλλει στη Γραμματεία του ΙΕΚ φοίτησης τουλάχιστον μια εβδομάδα προ της ενάρξεως

 1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για πρακτική άσκηση. Προς εκτύπωση εντύπου, πατήστε εδώ  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ταυτόχρονα, υποβάλλει

 1. Βεβαίωση Εργοδότη, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και τη λήξη της περιόδου της πρακτικής άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Προς εκτύπωση εντύπου, πατήστε εδώ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 2. Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α, όπου θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου), Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώνει ότι ο καταρτιζόμενος θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του.

 

Οδηγίες για τον εργοδότη που προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης

Συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Ε3.5 – Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης, καθώς και όλων των μεταβολών στοιχείων των πρακτικά ασκουμένων στο ΠΣ Εργάνη (Άρθρο 3 και 4, ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019).