Πρακτική Άσκηση

Α. Γενικά στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία (Π.Α.) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Υλoποιείται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς υπό την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα και του Ι.Ε.Κ. O πρακτικά ασκούμενος δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας του φορέα.

Πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ι.Ε.Κ. φοίτησης και δευτερευόντως σε απομακρυσμένες περιοχές ύστερα από συνεννόηση με τα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ.

Ο ασκούμενος δύναται να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένα σοβαρότατος λόγος.

Β. Χρονική στιγμή και διάρκεια διεξαγωγής της Π.Α.

Δύναται να υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου φοίτησης. Σπουδαστές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν το σύνολο ή μέρος της Π.Α. μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου εξαμήνου σπουδών, θα πρέπει να εγγράφονται στο πέμπτο εξάμηνο (εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης).

Απαιτούμενη διάρκεια: 960 ώρες, συνεχόμενα ή τμηματικά.

Έναρξη Πρακτικής: 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα

Ωράριο: 6-8 ώρες ημερησίως, που μπορεί να κατανεμηθεί πρωί ή απόγευμα αναλόγως τη λειτουργία του φορέα και σε 5 ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Γ. Ασφάλιση και εποπτεία

Το Ι.Ε.Κ. μεριμνά για την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, (η δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της).

Δ. Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

Στάδιο 1ο: υποβολή δικαιολογητικών στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης για έναρξη Π.Α.

Ι. Αίτηση Καταρτιζόμενου, όπου δηλώνεται: α) η υπηρεσία ή η επιχείρηση που τον αποδέχθηκε, β) ότι δε φοιτά παράλληλα σε άλλη ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. και

ΙΙ. Βεβαίωση Εργοδότη για έναρξη Π.Α., όπου δηλώνεται: α) η αποδοχή του καταρτιζόμενου για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, β) η περίοδος έναρξης και λήξης, γ) το αντικείμενο της επιχείρησης, δ) το αντικείμενο απασχόλησης του καταρτιζόμενου, ε) ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης από το Ι.Ε.Κ.

III. Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από Ι.Κ.Α.

Στάδιο 2ο: Ο Δ/ντής του Ι.Ε.Κ. εγκρίνει κατά την κρίση του την έναρξη της Π.Α.

Στάδιο 3ο:  Ο ασκούμενος τηρεί βιβλίο Π.Α. που του χορηγείται από το Ι.Ε.Κ., το οποίο και υπογράφεται από τον εργοδότη ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση απουσίας του, ενημερώνει τον εργοδότη και το εποπτεύον Ι.Ε.Κ. Εάν διαπιστωθεί αδικαιολόγητη απουσία πέραν των 15 εργάσιμων ημερών, ο Δ/ντής του Ι.Ε.Κ. δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

Στάδιο 4ο: Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ.

  1. I. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και
  2. II. Τη Βεβαίωση Εργοδότη για την λήξη της Π.Α.

 Ε. Απαλλαγή Πρακτικής Άσκησης

Σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση της Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται Β.Ε.Κ. μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής/εργαστηριακής κατάρτισης.

Σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, μπορούν να τα προσμετρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, στο χρόνο Πρακτικής Άσκησης/Μαθητείας

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης, για απαλλαγή ή προσμέτρηση ημερομισθίων:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου ο σπουδαστής δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει 120 ή 40 ημερομίσθια (προκειμένου για απαλλαγή ή προσμέτρηση αντίστοιχα) συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης
  2. Βεβαίωση εργοδότη όπου προσδιορίζεται η σχέση εργασίας, η χρονική διάρκεια απασχόλησης, το σύνολο ημερών απασχόλησης, η ειδικότητα και το αντικείμενο απασχόλησης του εργαζόμενου.
  3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου

Προαιρετικά (σε περιπτώσεις μη αποδείξεως από τα ανωτέρω δικαιολογητικά):

  1. Σύμβαση εργασίας
  2. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στα παρακάτω έγγραφα:

? ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΕΚ, 18-9-2015

? ΦΕΚ ΚΥΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, 1953/10-9-2015

? Ν.4186-2013 ΦΕΚ193τ α΄/17-09-2013