Πιστοποίηση

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) http://www.eoppep.gr/index.php/el/, πραγματοποιεί κάθε χρόνο, σε εθνικό επίπεδο, “Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης” που περιλαμβάνουν δύο μέρη: α) Θεωρητικό μέρος  και β) Πρακτικό μέρος.

Στις εξετάσεις συμμετέχουν οι απόφοιτοι των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. προκειμένου να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ) και μοριοδοτείται στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μόρια.

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης ανά Ειδικότητα (http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon)