Αντιστοιχίσεις Ειδικοτήτων ΙΕΚ

Η αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), παρουσιάζεται στα παρακάτω έγγραφα:

ΦΕΚ Β’, 1817/2-7-2014

ΦΕΚ Β’, 2641/6-10-2014