Υποβολή οικονομικών προσφορών για το Δ.ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Για την κάλυψη των αναλώσιμων ειδών των εργαστηριακών μαθημάτων του Δ.ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, αλλά και για την κάλυψη άλλων αναγκών της Διοίκησης και εργασιών επισκευής και συντήρησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές για τα είδη – παροχή εργασιών που επισυνάπτονται στον ακόλουθο πίνακα μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως και την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 20:00.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται μετά την κατακύρωση της διαδικασίας σε ανάδοχο από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) – ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται επί πιστώσει και θα έχουν χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής μετά την πάροδο – τουλάχιστον – τετραμήνου από την έκδοσή τους. Η έκδοση θα γίνεται στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο είναι και αρμόδιο για την πληρωμή τους και η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του Δ.ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. Η παράδοση των υλικών μπορεί να είναι και τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.ΙΕΚ.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα στο συνημμένο αρχείο: Είδη και Υπηρεσίες για Οικονομικές Προσφορές

Πληροφορίες 14.00-20.00:

Τηλ.: 26710 26851

FAX: 26710 26853

Email: diek.kefallinias@sch.gr